Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Anuita Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Bonita půdy Vyjádření stupně úrodnosti půdy v produkčním smyslu. Je určována řadou přírodních činitelů, především obsahem minerálních živin. Významně ji však ovlivňují i hospodářské zásahy a různé vlivy člověka.
Cena obvyklá Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.
Cena pořizovací Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci.
Cena reprodukční Cena za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou nemovitost pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.
Cena tržní Tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit.
Cenová mapa Grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami.
Číslo evidenční Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které jsou pevně spojeny se zemí a které slouží pouze na dočasné bydlení.
Číslo popisné Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které jsou pevně spojeny e zemí a které slouží k trvalému bydlení.
Dražba Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.

Celkový počet pojmů: 52