Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Kupní smlouva Občanský zákoník vymezuje kupní smlouvu povinností prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a povinnostmi kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Licitátor Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.
LV - list vlastnictví List vlastnictví obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.
Odhadce Odhadce provádí například expertní, odhadní či odbornou činnost po domluvě s fyzickou či právnickou osobou pro různé účely. Jednoznačně odhadce není způsobilý provádět znalecké posudky.
Parcela Geometrický obraz pozemku na Katastrálních mapách označený parcelním číslem. Tímto číslem je označena parcela shodně ve všech částech měřického a písemného operátu Katastru nemovitostí.
Parcelní číslo Parcelní číslo je složené z kmenového čísla a poddělení; součástí parcelního čísla parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí). Poznámka: V aplikaci nelze zvolit parcelu s díly.
Parcelní číslo Číslo pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí.
Plomba Dočasné vyznačení skutečnosti, že právo k nemovitosti evidované v katastru je dotknuté změnou; plomba se zruší vykonáním vkladu nebo záznamu nebo rozhodnutím o zastavení konání nebo zamítnutím vkladu.
Pohledávka Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.
Pozemek Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí správní, popřípadě katastrálního území, hranicí vlastnickou, užívací nebo hranicí druhů pozemků.

Celkový počet pojmů: 52