Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Předmět dražby Předmětem dražby je dražená věc.
Rezervační smlouva Rezervační smlouva je právním institutem, který není v žádném právním předpise přímo typově určen. Obvykle se rezervační smlouva při koupi nemovitosti uzavírá jako smlouva nepojmenovaná podle § 51 občanského zákoníku. Rezervační smlouvou si kupující zajišťuje, že prodávající nebo spíše realitní kancelář či developer, tedy obecně prodávající, nebude po určitou dobu jednat o převodu nemovitosti s jiným nájemcem, než právě s druhým účastníkem této smlouvy. Rezervační smlouva musí být uzavřena vždy písemně. Ověřené podpisy se nevyžadují.
Rozhodčí řízení Věřitel a dlužník se mohou dohodnout, že přenesou rozhodovací pravomoci ze soudu na rozhodce. Existují dva typy rozhodčího řízení: rozhodci ustavenými jen pro tento spor a řízení uskutečněné před stálými rozhodčími soudy (v České republice Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR). Náklady jsou nižší a řízení je urychleno, neboť odpadá (někdy problematické) doručování. Nevýhodou může být, že v on-line řízení rozhoduje vždy pouze jediný rozhodce (kterého určí správce podle Seznamu rozhodců). Mezi výhody rozhodčího řízení patří nižší náklady, neformálnost, neveřejnost, větší průhlednost řízení, široké uplatnění zásady autonomie vůle (strany si samy mohou zvolit rozhodné právo, místo i osobu rozhodce), rychlost a hospodárnost řízení; mezi nevýhody nedostatek pravomoci k vynucení některých procesních povinností, nejednotné rozhodování, jednoinstančnost.
SJM - společné jmění manželů Dle § 143, odst. (1), písm. a) zákona číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, "Společné jmění manželů" tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů).
Smlouva o smlouvě budoucí Smlouva o smlouvě budoucí kupní se používá především za situace, kdy osoba mající zájem o koupi nemovitosti bude potřebovat zajistit finanční prostředky určené k nákupu nemovitosti pomocí hypotečního úvěru či jiného finančního produktu. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru.
Stavební parcela Parcela určené k zastavění.
Územní plán Stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území.
Územní rozhodnutí Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona.
Územní řízení Správní řízení ve kterém stavební úřad rozhoduje o využití území nebo o umístění stavby nebo o chráněném území nebo ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře nebo o dělení nebo scelení pozemků.
Věcné břemeno Věcná břemena jsou upravena ustanovením § 151n a násl. OZ. Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím na nabyvatele. Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí. Smlouvou může zřídit věcné břemeno vlastník nemovitosti, pokud zvláštní zákon nedává toto právo i dalším osobám.

Celkový počet pojmů: 52