Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Hranice pozemku Čára oddělující pozemky různých správních celků, územně technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultur a jednotlivé parcely.
Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém, který obsahuje rozsáhlé informace o průběhu insolvenčního řízení a jeho výsledcích.
Insolvenční řízení Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele, není možné postupovat podle insovenčního zákona bez ohledu na výši dlužné částky. Insolvenční řízení se týká jak fyzických tak právnických osob, platí však pro ně rozdílná pravidla pro vstup do insolvence (úpadku) a průběh insolvenčního řízení.
Insolvenční zákon Insolvenční zákon neboli Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů; dále upravuje oddlužení dlužníka.
Inženýrská síť Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).
Katastr nemovitostí Soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické zobrazení na mapách s vyjádřením užívacích a vlastnických vztahů, který je příslušný vždy k jednomu katastrálnímu území.
katastrální mapa Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti a udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí.
katastrální úřad Orgán státní správy na úseku katastru nemovitostí s okresní působností podle zákona č. 359/1992 Sb. o orgánech zeměměřictví a katastru. Zejména vykonávají státní správu katastru nemovitostí ČR, správu zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového a výškového bodového pole, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí ČR, schvalují změny katastrálních hranic atd..
katastrální území Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor nemovitostí. Obvod je zpravidla totožný s územím obce, která však může obsahovat i více katastrálních území
Kolaudační rozhodnutí Rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsobu jejího využití v souladu se stavebním povolením.

Celkový počet pojmů: 52