Není katastr jako katastr

Datum: 04.05.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Kupujete-li cokoliv nemovitého, katastrálnímu úřadu se nevyhnete. Před jeho návštěvou se ale vyplatí dobře teoreticky připravit. Nezaskočí vás podobně znějící a věcně naprosto rozdílné termíny, jejichž neznalost pro vás může mít fatální důsledky. Katastrů je totiž hned několik a na informace z každého znich musíme pohlížet rozdílně.

Začněme trochou historie

První katastry vznikly na našem území již v 18. století za Marie Terezie a za Josefa II. Vlastnictví se tehdy zapisovalo do pozemkových knih. Tato praxe s určitými změnami vydržela až do roku 1927.

Pozemkovým zákonem tehdy vzniknul pozemkový katastr. Jako hlavní podklad pro evidenci nemovitého majetku sloužil až do roku 1956. Společenské změny po únoru přinesly úpadek zájmu o evidenci vlastnictví.

Pro účely centrálního plánování bylo třeba evidovat kdo má na půdě právo hospodařit. Vlastnické právo bylo vedlejší. Vznikla jednotná evidence půdy. Pozemkový katastr přestal být aktualizován.

Po sametové revoluci byl zaveden Katastr nemovitostí, který do sebe zahrnul veškeré dostupné údaje z pozemkových knih, evidence nemovitostí a z pozemkového katastru. Nově vzniklé změny se začaly zapisovat do nové mapové vrstvy. Neúplné údaje z minulosti částečně řeší režim zjednodušené evidence.

Kupujete-li nemovitost, v ideálním případě je v Katastru nemovitostí zapsána. Vlastnictví je možno ověřit jak návštěvou katastrálního úřadu, tak přes internet na http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Velmi často lze ale narazit na strohý údaj, že dotyčná parcela není zapsána na listu vlastnictví. V takovém případě je třeba pátrat v pozemkovém katastru, ve zjednodušené evidenci, nebo v pozemkových knihách.

Mapa pozemkového katastru je v internetové aplikaci nahlížení do katastru vedena jako další vrstva, na kterou se lze přepnout. Obsahuje záznamy z let 1931 až 1956. V posledních letech platnosti katastru však již zápisy nebyly zcela spolehlivé. Současné převody pozemků v PK se zapisují. Je ale třeba brát v úvahu, že se neaktualizují mapové zákresy.

Zjednodušená evidence parcel obsahuje zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu nelze jednoznačně určit. Tato evidence slouží jako určitý přechodný stav před novým mapováním a zapsáním do katastru nemovitostí.

Poslední věcí, na kterou je dobré brát zřetel, je informace, zda katastrální úřad už dané území digitalizoval. Digitalizace probíhá už několik let a stále není dokončená. Jejím výsledkem je zpřesnění katastru nemovitostí z řádů decimetrů do centimetrů a ukotvení map do jednotných souřadnic.

Digitalizované katastrální území, nemovitost zapsaná v novém katastru a jednoznačný vlastník je samozřejmě ideální situací. Ale i bez těchto náležitostí je možné uzavřít dobrý obchod.

Nemovitost, která není do katastru nemovitostí zapsána, lze prodat či koupit bez omezení. Její převedení do nového katastru není nutné. Přesto to lze vřele doporučit. Možná úskalí a nákupu dle starých záznamů a převádění do katastru probereme příště.