Rozhodčí řízení

Typ: slovo
Věřitel a dlužník se mohou dohodnout, že přenesou rozhodovací pravomoci ze soudu na rozhodce. Existují dva typy rozhodčího řízení: rozhodci ustavenými jen pro tento spor a řízení uskutečněné před stálými rozhodčími soudy (v České republice Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR). Náklady jsou nižší a řízení je urychleno, neboť odpadá (někdy problematické) doručování. Nevýhodou může být, že v on-line řízení rozhoduje vždy pouze jediný rozhodce (kterého určí správce podle Seznamu rozhodců). Mezi výhody rozhodčího řízení patří nižší náklady, neformálnost, neveřejnost, větší průhlednost řízení, široké uplatnění zásady autonomie vůle (strany si samy mohou zvolit rozhodné právo, místo i osobu rozhodce), rychlost a hospodárnost řízení; mezi nevýhody nedostatek pravomoci k vynucení některých procesních povinností, nejednotné rozhodování, jednoinstančnost.